Data­privacy­verklaring


Persoonsgegevens (hierna meestal aangeduid als "gegevens") worden door ons alleen verwerkt voor zover noodzakelijk en met het oog op het aanbieden van een functionele en gebruiksvriendelijke website, met inbegrip van de inhoud ervan en de diensten die er worden aangeboden.

Volgens artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679, d.w.z. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "GDPR" genoemd), wordt onder "verwerking" verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u in het bijzonder over het type, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over de doeleinden en middelen van de verwerking. Daarnaast informeren wij u hieronder over de componenten van derden die wij gebruiken voor optimalisatiedoeleinden en om de kwaliteit van het gebruik te verhogen, voor zover derden onder hun eigen verantwoordelijkheid gegevens verwerken.

Ons privacybeleid is als volgt opgebouwd

I. Informatie over ons als verantwoordelijke voor de verwerking
II. rechten van gebruikers en betrokkenen
III. Informatie over gegevensverwerking

 

I. Informatie over ons als verantwoordelijke voor de verwerking
De verantwoordelijke aanbieder van deze website in de zin van de gegevensbeschermingswetgeving is

CONUCON UG (beperkte aansprakelijkheid)
Billhorner Brückenstraße 40
20539 Hamburg
Telefoon: 0160 2237603
E-mail: info@conucon.de

De functionaris voor gegevensbescherming van de aanbieder is: Dr Felix Oehme

 

II Rechten van gebruikers en betrokkenen
Met betrekking tot de hieronder gedetailleerd beschreven gegevensverwerking hebben gebruikers en betrokkenen het recht

bevestiging of er gegevens over hen worden verwerkt, informatie over de verwerkte gegevens, verdere informatie over de gegevensverwerking en kopieën van de gegevens (zie ook art. 15 GDPR)
rectificatie of aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens (zie ook Art. 16 GDPR);
het onmiddellijk wissen van de hen betreffende gegevens (zie ook Art. 17 GDPR) of, als verdere verwerking vereist is in overeenstemming met Art. 17 lid 3 GDPR, de beperking van de verwerking in overeenstemming met Art. 18 GDPR;
om de gegevens te ontvangen die op hen betrekking hebben en die door hen zijn verstrekt en om deze gegevens over te dragen aan andere aanbieders/verwerkers (zie ook Art. 20 GDPR)
een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als zij van mening zijn dat de hen betreffende gegevens door de aanbieder worden verwerkt in strijd met de regelgeving inzake gegevensbescherming (zie ook Art. 77 GDPR).
Daarnaast is de aanbieder verplicht om alle ontvangers aan wie gegevens zijn verstrekt door de aanbieder op de hoogte te stellen van elke rectificatie of wissing van gegevens of beperking van de verwerking die is uitgevoerd op basis van Art. 16, 17 (1), 18 GDPR. Deze verplichting geldt echter niet als deze kennisgeving onmogelijk is of een onevenredige inspanning vergt. Desondanks heeft de gebruiker recht op informatie over deze ontvangers.

Gebruikers en betrokkenen hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens over hen in overeenstemming met Art. 21 GDPR, op voorwaarde dat de gegevens worden verwerkt door de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. In het bijzonder is bezwaar tegen gegevensverwerking ten behoeve van directe reclame toegestaan.

 

III. Informatie over gegevensverwerking
Uw gegevens die bij het gebruik van onze website worden verwerkt, worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, het wissen van de gegevens niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten en hieronder geen andere informatie over individuele verwerkingsprocedures wordt verstrekt.

Servergegevens
Om technische redenen, in het bijzonder om een veilige en stabiele internetaanwezigheid te garanderen, worden gegevens door uw internetbrowser aan ons of aan onze aanbieder van webruimte doorgegeven. Met deze zogenaamde serverlogbestanden worden onder andere het type en de versie van uw internetbrowser, het besturingssysteem, de website vanwaar u naar onze internetaanwezigheid bent overgeschakeld (referrer URL), de website(s) van onze internetaanwezigheid die u bezoekt, de datum en het tijdstip van de respectieve toegang en het IP-adres van de internetverbinding van waaruit het gebruik van onze internetaanwezigheid plaatsvindt, verzameld.

De op deze manier verzamelde gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar niet samen met andere gegevens over jou.

Deze opslag vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze website.

De gegevens worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd, tenzij verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden. Anders zijn de gegevens uitgesloten van gehele of gedeeltelijke verwijdering totdat een incident definitief is opgehelderd.

Cookies
a) Sessiecookies/sessiecookies
Wij gebruiken zogenaamde cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die op uw eindapparaat worden geplaatst en opgeslagen door de internetbrowser die u gebruikt. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde informatie van u, zoals uw browser- of locatiegegevens of uw IP-adres, op individuele basis te verwerken.  

Deze verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger, omdat de verwerking bijvoorbeeld de weergave van onze website in verschillende talen of het aanbieden van een winkelwagenfunctie mogelijk maakt.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, voor zover deze cookies gegevens verwerken voor het initiëren van een contract of het nakomen van een contract.

Als de verwerking niet dient om een contract te initiëren of uit te voeren, ligt ons legitieme belang in het verbeteren van de functionaliteit van onze website. De rechtsgrondslag in dit geval is Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR.

Deze sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw internetbrowser afsluit.

 

b) Cookies van derden
Onze website kan ook gebruik maken van cookies van partnerbedrijven met wie we samenwerken ten behoeve van reclame, analyse of de functionaliteiten van onze website.

Raadpleeg de volgende informatie voor meer informatie, in het bijzonder over de doeleinden en de rechtsgrondslag voor de verwerking van dergelijke cookies van derden.

 

c) Verwijderingsoptie
U kunt de installatie van cookies voorkomen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. U kunt ook cookies die al zijn opgeslagen op elk gewenst moment verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn echter afhankelijk van de specifieke internetbrowser die u gebruikt. Als u vragen hebt, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning. In het geval van zogenaamde Flash-cookies kan de verwerking echter niet worden voorkomen via de browserinstellingen. In plaats daarvan moet u de instellingen van uw Flash-speler wijzigen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn ook afhankelijk van de specifieke Flash-speler die u gebruikt. Gebruik bij vragen ook de helpfunctie of documentatie van uw Flash-speler of neem contact op met de fabrikant of gebruikersondersteuning.

Als u de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit echter betekenen dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

 


Contractverwerking
De gegevens die u doorgeeft om gebruik te maken van ons aanbod van goederen en/of diensten worden door ons verwerkt ten behoeve van de contractafhandeling en zijn hiervoor noodzakelijk. Zonder de verstrekking van uw gegevens is de afsluiting en uitvoering van het contract niet mogelijk.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. b) GDPR.

We verwijderen de gegevens zodra het contract volledig is verwerkt, maar moeten de bewaartermijnen volgens het belasting- en handelsrecht in acht nemen.

In het kader van de contractverwerking geven wij uw gegevens door aan het transportbedrijf dat belast is met de levering van goederen of aan de financiële dienstverlener, voor zover de overdracht noodzakelijk is voor de levering van goederen of voor betalingsdoeleinden.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is dan Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR.


Klantaccount / registratiefunctie
Als u via onze website een klantenaccount bij ons aanmaakt, verzamelen en bewaren wij de gegevens die u tijdens de registratie invoert (bijv. uw naam, adres of e-mailadres) uitsluitend voor precontractuele diensten, voor de uitvoering van het contract of ten behoeve van de klantenservice (bijv. om u een overzicht te geven van uw eerdere bestellingen bij ons of om u de zogenaamde notitieblokfunctie te kunnen aanbieden). Tegelijkertijd slaan we het IP-adres en de datum en tijd van uw registratie op. Deze gegevens worden uiteraard niet doorgegeven aan derden.

Als onderdeel van het verdere registratieproces wordt uw toestemming voor deze verwerking gevraagd en wordt verwezen naar dit privacybeleid. De door ons verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verstrekken van de klantenaccount.

Voor zover u toestemming geeft voor deze verwerking, is Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR de rechtsgrondslag voor de verwerking.

Als het openen van het klantaccount ook precontractuele maatregelen of de uitvoering van het contract dient, is de rechtsgrondslag voor deze verwerking ook Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR.

U kunt uw toestemming voor het openen en bijhouden van de klantenrekening te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst in overeenstemming met Art. 7 para. 3 GDPR. Het enige wat u hoeft te doen, is ons op de hoogte stellen van uw annulering.

De in dit verband verzamelde gegevens worden verwijderd zodra de verwerking niet langer noodzakelijk is. We moeten ons echter houden aan de bewaartermijnen volgens de belasting- en handelswetgeving.


Controle van kredietwaardigheid en scoring
Als wij u de basisoptie van betaling per factuur aanbieden als onderdeel van ons aanbod van goederen of diensten en u maakt gebruik van deze optie, behouden wij ons het recht voor om kredietinformatie in te winnen bij een kredietagentschap (zoals Creditreform, Schufa, Bürgel of infoscore) op basis van wiskundig-statistische procedures. Hiervoor worden uw gegevens aan het kredietagentschap doorgegeven als deze relevant zijn voor het contract, zoals uw naam en adres. De daaropvolgende informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand gebruiken we om te beslissen of we u betaling per factuur aanbieden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons legitieme belang bij de beveiliging van de vordering in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f) GDPR.


Nieuwsbrief
Als u zich registreert voor onze gratis nieuwsbrief, worden de gegevens die hiervoor van u worden gevraagd, d.w.z. uw e-mailadres en - optioneel - uw naam en adres, aan ons doorgegeven. Tegelijkertijd slaan we het IP-adres op van de internetverbinding van waaruit u onze website bezoekt, evenals de datum en tijd van uw registratie. Als onderdeel van het verdere registratieproces vragen we je toestemming om je de nieuwsbrief toe te sturen, de inhoud in detail te beschrijven en je te verwijzen naar dit privacybeleid. We gebruiken de in dit proces verzamelde gegevens uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief - ze worden dus niet doorgegeven aan derden.

De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR.

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst in overeenstemming met Art. 7 para. 3 GDPR. Het enige wat je hoeft te doen is ons op de hoogte stellen van je opzegging of klikken op de afmeldlink in elke nieuwsbrief.


Vragen over contact / contactmogelijkheid
Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw vraag te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het verwerken en beantwoorden van uw vraag - zonder deze gegevens kunnen wij uw vraag niet of slechts beperkt beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 lit. b) GDPR.

Uw gegevens worden verwijderd als uw vraag definitief is beantwoord en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten, zoals in het geval van een latere contractverwerking.

 

Bijdragen van gebruikers, opmerkingen en beoordelingen
Wij bieden u de mogelijkheid om vragen, antwoorden, meningen of beoordelingen, hierna "bijdragen" genoemd, op onze website te publiceren. Als u gebruikmaakt van dit aanbod, verwerken en publiceren wij uw bijdrage, de datum en tijd van indiening en het pseudoniem dat u eventueel hebt gebruikt.

De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst in overeenstemming met Art. 7 para. 3 GDPR. Het enige wat u hoeft te doen, is ons op de hoogte stellen van uw annulering.

We verwerken ook je IP-adres en e-mailadres. Het IP-adres wordt verwerkt omdat we een legitiem belang hebben bij het initiëren of ondersteunen van verdere stappen als jouw bijdrage inbreuk maakt op de rechten van derden en/of anderszins onrechtmatig is.

De rechtsgrondslag in dit geval is Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in de noodzakelijke juridische verdediging.

 

Abonnement op bijdragen
Als je berichten op onze website publiceert, bieden we je ook de mogelijkheid om je te abonneren op vervolgberichten van derden. Wij verwerken uw e-mailadres om u per e-mail te kunnen informeren over deze vervolgberichten.

De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. Je kunt je toestemming voor dit abonnement te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst in overeenstemming met Art. 7 para. 3 GDPR. Het enige wat je hoeft te doen is ons op de hoogte stellen van je opzegging of klikken op de afmeldlink in de betreffende e-mail.


Google
Wij gebruiken de Google Analytics-dienst van Google Ireland Limited (Ierland/EU) voor de op de behoeften afgestemde vormgeving en voortdurende optimalisatie van onze website. De dienst maakt gebruik van cookies waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in de vorm van online identifiers (inclusief cookie-identifiers), IP-adressen, apparaatidentifiers en informatie over interactie met onze website. Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om het gebruik van ons online-aanbod door gebruikers te analyseren, om rapporten over de activiteiten op onze website samen te stellen en om ons verdere diensten in verband met het gebruik van onze website en het gebruik van internet te leveren. De verwerkte gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken, die we kunnen koppelen aan gegevens die we hebben ontvangen via ons contactformulier. We gebruiken alleen Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van gebruikers door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. We gebruiken de Google Universal Analytics-variant. Dit stelt ons in staat om interactiegegevens van verschillende apparaten en van verschillende sessies toe te wijzen aan een unieke gebruikers-ID. Hierdoor kunnen we individuele gebruikersacties contextualiseren en analyseren.

Op onze website gebruiken we de dienst Google Optimize, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (Ierland/EU). Met Google Optimize kunnen we verschillende ontwerpen en instellingen op onze website testen en de resultaten gebruiken om onze website aan te passen aan de behoeften en wensen van websitebezoekers. Om de testresultaten te analyseren, is de Google Optimize-service gekoppeld aan de analysedienst Google Analytics.

We maken op onze website ook gebruik van de marketingdiensten Google Ads en Google Remarketing van Google Ireland Limited (Ierland/EU). Met deze diensten kunnen we advertenties gerichter weergeven om gebruikers advertenties te tonen die zijn afgestemd op hun interesses.

Remarketing stelt ons in staat om ons te richten op gebruikers die al interactie hebben gehad met onze website. Onze advertenties worden weergegeven wanneer deze doelgroep een website van Google of een website in het advertentienetwerk van Google bezoekt. Voor deze doeleinden wordt een code uitgevoerd door Google wanneer onze website wordt bezocht en worden zogenaamde (re)marketingtags geïntegreerd in de website. Met hun hulp wordt een individuele cookie opgeslagen op het apparaat van de gebruiker. De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand registreert welke websites gebruikers hebben bezocht, in welke inhoud ze geïnteresseerd zijn en welke aanbiedingen zijn gebruikt. Daarnaast wordt technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere details over het gebruik van het online aanbod opgeslagen. Alle gebruikersgegevens worden alleen verwerkt als gepseudonimiseerde gegevens en bevatten geen informatie waarmee we gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. De getoonde advertenties worden dus niet specifiek voor een persoon weergegeven, maar voor de eigenaar van de cookie.

Met Google Ads kunnen we advertenties plaatsen die relevant zijn voor gebruikers in het advertentienetwerk van Google (bijvoorbeeld in zoekresultaten of op andere websites), de prestatierapporten van campagnes verbeteren en voorkomen dat een gebruiker meerdere keren advertenties te zien krijgt. Elke Ads-klant stelt een andere conversiecookie in. Deze cookies kunnen daarom niet worden gevolgd op de websites van verschillende Ads-klanten. Een cookie-ID wordt gebruikt om vast te leggen welke advertenties in welke browser worden weergegeven. Dit voorkomt dat dezelfde campagne meerdere keren wordt weergegeven. Daarnaast kan Google cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren, d.w.z. of een gebruiker een advertentie ziet en later de website van de adverteerder bezoekt en daar iets koopt. Volgens Google bevatten deze cookies geen persoonlijke informatie.

Meer informatie over deze verwerkingsactiviteit, de gebruikte technologieën, opgeslagen gegevens en de opslagperiode is te vinden in de instellingen van onze Consent Management Tool. Google Marketing Services worden alleen gebruikt met uw toestemming in overeenstemming met Sectie 15 (3) TMG of Art. 6 (1) (a) GDPR.

In het geval van Google-diensten kan de overdracht van gegevens aan Google Inc. in de VS niet worden uitgesloten. Let op de informatie in het gedeelte "Gegevensoverdracht naar derde landen". Gebruikers kunnen meer informatie over gegevensbescherming bij Google vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy


Online solliciteren / publiceren van vacatures
Wij bieden u de mogelijkheid om via onze website bij ons te solliciteren. Voor deze digitale sollicitaties verzamelen en verwerken wij uw sollicitatiegegevens elektronisch om de sollicitatieprocedure af te handelen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 26 (1) zin 1 BDSG in combinatie met art. 88 (1) GDPR. Art. 88 lid 1 GDPR.

Als er na de sollicitatieprocedure een arbeidsovereenkomst wordt gesloten, slaan we de gegevens die je tijdens de sollicitatie hebt verstrekt op in je personeelsdossier ten behoeve van de gebruikelijke organisatorische en administratieve procedure - uiteraard met inachtneming van verdere wettelijke verplichtingen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is eveneens art. 26 lid 1 zin 1 BDSG in combinatie met art. 88 lid 1 GDPR. Art. 88 lid 1 GDPR.

Als een aanvraag wordt afgewezen, verwijderen we automatisch de gegevens die twee maanden na kennisgeving van de afwijzing aan ons zijn doorgegeven. De gegevens worden echter niet gewist als de gegevens langer moeten worden bewaard (tot vier maanden) of tot de afronding van een juridische procedure op grond van wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld vanwege de bewijslast onder de AGG.

In dit geval is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 lit. f) GDPR en art. 24 lid 1 nr. 2 BDSG. Ons legitieme belang ligt in juridische verdediging of handhaving.

Als u uitdrukkelijk toestemming geeft om uw gegevens voor een langere periode op te slaan, bijvoorbeeld voor uw opname in een database van sollicitanten of geïnteresseerden, worden de gegevens verder verwerkt op basis van uw toestemming. De rechtsgrondslag is dan art. 6 lid 1 lit. a) GDPR. U kunt uw toestemming echter te allen tijde intrekken in overeenstemming met Art. 7 para. 3 GDPR door ons hiervan op de hoogte te stellen met werking voor de toekomst.

Facebook-pixel
Deze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook om conversies te meten. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Hierdoor kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de Facebook Data Usage Policy. Hierdoor kan Facebook advertenties op Facebook-pagina's en buiten Facebook plaatsen. Dit gebruik van de gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als websitebeheerder.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die gezamenlijk op ons rusten, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten tegenover ons laat gelden, zijn wij verplicht om deze aan Facebook door te geven.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" ook deactiveren in de instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u bij Facebook zijn aangemeld.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Facebook conversie-API
We hebben Facebook Conversion API geïntegreerd op deze website. De aanbieder van deze service is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Facebook Conversion API stelt ons in staat om de interacties van de websitebezoeker met onze website te registreren en door te geven aan Facebook om de advertentieprestaties op Facebook te verbeteren.

In het bijzonder worden het tijdstip van de oproep, de opgeroepen website, uw IP-adres en uw user agent en, indien van toepassing, andere specifieke gegevens (bijv. gekochte producten, waarde van het winkelmandje en valuta) geregistreerd. Een volledig overzicht van de gegevens die kunnen worden verzameld, vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Als persoonlijke gegevens worden verzameld op onze website met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die gezamenlijk op ons rusten, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Indien u uw rechten tegenover ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Facebook aangepaste doelgroepen
Wij maken gebruik van Facebook Custom Audiences. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Wanneer u onze websites en apps bezoekt of gebruikt, gebruik maakt van onze gratis of betaalde aanbiedingen, gegevens naar ons verzendt of interactie hebt met de Facebook-inhoud van ons bedrijf, verzamelen wij uw persoonsgegevens. Als u ons toestemming geeft om Facebook Custom Audiences te gebruiken, sturen we deze gegevens naar Facebook, die Facebook kan gebruiken om u passende reclame te tonen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt om doelgroepen te definiëren (lookalike audiences).

Facebook verwerkt deze gegevens als onze verwerker. Meer informatie vindt u in de gebruikersovereenkomst van Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience en https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.