Algemene voorwaarden


Informatie volgens § 5 TMG

CONUCON UG (beperkte aansprakelijkheid)

Billhorner Brückenstraße 40
Algemene voorwaarden
§ 1 Toepassingsgebied en aanbieder
(1) Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die u bij ons als aanbieder (CONUCON UG (haftungsbeschränkt)) in de online shop via de website www.conucon.de plaatst.
E-mail: info@conucon.de
(2) De in onze online shop aangeboden goederen zijn uitsluitend bestemd voor kopers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en moeten worden beschouwd als ondernemers in de zin van § 14 lid 1 BGB.
(3) Onze leveringen, diensten en aanbiedingen vinden uitsluitend plaats op basis van deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn daarom ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties met bedrijven, zelfs als ze niet opnieuw uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Het opnemen van algemene voorwaarden van een klant die in tegenspraak zijn met onze Algemene Voorwaarden wordt hierbij afgewezen.
(4) De contracttaal is uitsluitend Duits.
(5) Op de website www.conucon.de/gtc kunt u de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden oproepen en afdrukken.
§ 2 Totstandkoming van het contract
(1) De presentatie van goederen in de online shop vormt geen bindende aanvraag voor het sluiten van een koopcontract. Het is eerder een niet-bindende uitnodiging om goederen te bestellen in de online shop.
(2) Door te klikken op de knop "Nu bestellen met betalingsverplichting" doet u een bindend koopaanbod (§ 145 BGB).
(3) Na ontvangst van het koopaanbod ontvangt u een automatisch gegenereerde e-mail ter bevestiging dat wij uw bestelling hebben ontvangen (ontvangstbevestiging). Deze ontvangstbevestiging is geen aanvaarding van je aankoopbod. Met de ontvangstbevestiging is nog geen contract gesloten.
(4) Een koopovereenkomst voor de goederen komt pas tot stand wanneer wij uitdrukkelijk verklaren dat wij het koopaanbod aanvaarden of wanneer wij de goederen aan u verzenden - zonder voorafgaande uitdrukkelijke verklaring van aanvaarding.
§ 3 Goederen op maat
(1) U moet ons de geschikte informatie, teksten of bestanden die nodig zijn voor het ontwerp van de goederen op maat via het online bestelsysteem of met uw aanvraag voor een offerte of uiterlijk onmiddellijk na het sluiten van het contract per e-mail verstrekken. Eventuele specificaties van ons met betrekking tot bestandsformaten moeten in acht worden genomen.
(2) U verbindt zich ertoe geen gegevens door te geven waarvan de inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden (in het bijzonder auteursrechten, naamrechten, merkrechten) of in strijd is met bestaande wetten. U vrijwaart ons uitdrukkelijk tegen alle aanspraken van derden in dit verband. Dit geldt ook voor de kosten van een eventuele juridische vertegenwoordiging die in dit verband nodig is.
(3) Wij controleren de verzonden gegevens niet op inhoudelijke juistheid en aanvaarden in dit verband geen aansprakelijkheid voor fouten.
(4) Indien overeengekomen, ontvangt u van ons een correctietekst, die u onmiddellijk moet controleren. Als u het eens bent met het ontwerp, geeft u het correctiesjabloon vrij voor uitvoering door het mede te ondertekenen in tekstvorm (bijv. e-mail). Het ontwerp wordt niet uitgevoerd zonder uw goedkeuring. U bent verantwoordelijk voor het controleren van de proefdruk op juistheid en volledigheid en voor het melden van eventuele fouten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten waartegen geen bezwaar wordt gemaakt.
(5) Voor zover wij teksten, afbeeldingen, grafieken en ontwerpen voor u maken als onderdeel van het ontwerp op maat, zijn deze onderworpen aan het auteursrecht. Het gebruik, de reproductie of wijziging van afzonderlijke delen of de volledige inhoud is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Tenzij anders is overeengekomen, dragen wij het recht om de auteursrechtelijk beschermde werken die voor u zijn gemaakt voor onbepaalde tijd aan u over. Het is u uitdrukkelijk verboden om de beschermde werken of delen daarvan op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, zowel privé als commercieel. De overdracht van het gebruiksrecht is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen koopprijs.
§ 4 Prijzen
De op de productpagina's vermelde prijzen zijn nettoprijzen plus wettelijke btw en andere prijscomponenten en zijn exclusief de respectievelijke verzendkosten, tenzij anders vermeld.
§ 5 Betalingsvoorwaarden; verzuim
(1) Betaling kan plaatsvinden op factuur met een betalingstermijn van 10 dagen, factuur met vooruitbetaling of PayPal-betaling.
(2) Als je kiest voor vooruitbetaling, geven we je onze bankgegevens in de orderbevestiging. Het factuurbedrag moet binnen 10 dagen na ontvangst van de orderbevestiging op onze rekening zijn bijgeschreven.
(3) Als u een betalingsachterstand heeft, bent u verplicht de wettelijke vertragingsrente van 9 procentpunten boven de basisrentevoet te betalen. Daarnaast hebt u recht op betaling van een forfaitair bedrag van 40 euro. Wij behouden ons het recht voor om verdere schadevergoeding te eisen.
§ 6 Verrekening/retentierecht
(1) U hebt alleen recht op verrekening als uw tegenvordering rechtsgeldig is vastgesteld of niet door ons wordt betwist.
(2) U kunt alleen een retentierecht uitoefenen als uw tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.
§ 7 Levering; eigendomsvoorbehoud
(1) Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen op uw verzoek geleverd vanuit ons magazijn op het door u opgegeven adres.
(2) Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. Verpanding of overdracht tot zekerheid is vóór de eigendomsoverdracht van de voorbehouden goederen niet toegestaan.
(3) U mag de goederen in het normale zakelijke verkeer doorverkopen. In dit geval draagt u alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag die u door de doorverkoop toekomen, aan ons over. Wij accepteren de overdracht, maar u bent gemachtigd om de vorderingen te innen. Als u uw betalingsverplichtingen niet correct nakomt, behouden wij ons het recht voor om de vorderingen zelf te innen.
(4) Worden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, gecombineerd en vermengd, dan verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking.
(5) Wij verplichten ons de ons toekomende zekerheden op verzoek vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 10% overstijgt. Wij zijn verantwoordelijk voor de selectie van de vrij te geven zekerheden.
§ 8 Garantie
Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor uw garantieclaims de wettelijke bepalingen van het kooprecht (§§ 433 e.v. BGB) met de volgende wijzigingen:
- Alleen onze eigen specificaties en de productbeschrijving van de fabrikant zijn bindend voor de kwaliteit van de goederen, maar niet openbare promoties en verklaringen en andere reclame van de fabrikant.
- U bent verplicht de goederen onmiddellijk en zorgvuldig te controleren op afwijkingen in kwaliteit en kwantiteit en ons binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen op de hoogte te stellen van duidelijke gebreken. Tijdige verzending is voldoende om de termijn te halen. Dit geldt ook voor verborgen gebreken die later worden ontdekt. Het claimen van garantieclaims is uitgesloten in geval van schending van de inspectie- en meldingsplicht.
- Bij gebreken verlenen wij garantie naar onze keuze door reparatie of vervanging (nakoming achteraf). In geval van herstel zijn wij niet verplicht de hogere kosten te dragen die ontstaan door het transport van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van nakoming, voor zover het transport niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.
- Als de nakoming achteraf twee keer mislukt, kunt u naar eigen keuze een prijsvermindering eisen of het contract opzeggen.
- De garantieperiode bedraagt een jaar vanaf de levering van de goederen. Deze beperking geldt niet voor schadeclaims die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid of uit de schending van een essentiële contractuele verplichting, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichting), evenals voor schadeclaims die gebaseerd zijn op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de gebruiker of zijn plaatsvervangers.
§ 9 Aansprakelijkheid
(1) Onbeperkte aansprakelijkheid: Wij zijn onbeperkt aansprakelijk bij opzet en grove nalatigheid en volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet. Wij zijn aansprakelijk voor lichte nalatigheid in geval van letsel aan leven, lichaam en gezondheid van personen.
(2) Voor het overige geldt de volgende beperkte aansprakelijkheid: Bij lichte nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk bij schending van een wezenlijke contractuele verplichting, waarvan de nakoming essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract en op de naleving waarvan u regelmatig mag vertrouwen (hoofdverplichting). Aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is beperkt tot het schadebedrag dat voorzienbaar was op het moment van het sluiten van het contract en waarvan het optreden typisch te verwachten was. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten gunste van onze plaatsvervangers.
§ 10 Slotbepalingen
(1) Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.
(2) Op overeenkomsten tussen ons en jou is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG, "VN Koopverdrag").
(3) Als u een handelaar, een rechtspersoon naar publiek recht of een bijzonder fonds naar publiek recht bent, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met contracten tussen ons en u de plaats van vestiging van de verkoper.
Status: 01.03.2019
20539 Hamburg


Bevoegd algemeen directeur:
Dr. Felix Oehme
Contact:
Telefoon: +49 (0) 160 2237603

E-mail: info@conucon.de

Inschrijving in het register:
Inschrijving in het register rechtbank: Hamburg Registratienummer: HRB 167883

Omzetbelasting-ID:
Omzetbelasting-identificatienummer volgens §27a wet op de omzetbelasting: DE304113771

WEEE-nummer:
24853534

Redactionele verantwoordelijke voor de website www.conucon.de volgens § 55 Abs. 2 RStV is Dr Felix Oehme, contactgegevens zie boven.

 

© 2016-2024 CONUCON UG (beperkte aansprakelijkheid)

 

Fotorechten: CONUCON UG (haftungsbeschränkt)