Herroepings­recht


Recht op annulering
Als particuliere koper heb je het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.
annulering. De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.
door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.
of heeft. Om uw annuleringsrecht uit te oefenen, moet u ons,
naam
adres
telefoonnummer
e-mailadres
door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail)
van uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt dit doen met behulp van het
bijgevoegde annuleringsformulier, hoewel dit niet verplicht is. Om
annuleringstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het recht van
recht op annulering voor het verstrijken van de annuleringstermijn verzendt.
Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons terug.
naar ons terugsturen.
Gevolgen van annulering:
Als u dit contract annuleert, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten
inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt
kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere vorm van levering dan de goedkoopste
door ons aangeboden) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag
dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen.
contract door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde
betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen.
er is uitdrukkelijk iets anders met u overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht.
voor deze terugbetaling worden kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de
totdat wij de goederen hebben terugontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden.
goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.
U moet de goederen onmiddellijk terugsturen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf
de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract.
de goederen terugsturen of overhandigen. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór de periode van veertien dagen.
periode van veertien dagen. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering
de waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van hun toestand, eigenschappen en werking.
de aard, eigenschappen en werking van de goederen.