Polityka ­prywatności


Dane osobowe (zwane dalej głównie "danymi") są przetwarzane przez nas wyłącznie w niezbędnym zakresie i w celu zapewnienia funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, w tym jej zawartości i oferowanych na niej usług.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej "RODO"), "przetwarzanie" oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

W poniższym oświadczeniu o ochronie danych informujemy w szczególności o rodzaju, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, o ile sami lub wspólnie z innymi decydujemy o celach i środkach przetwarzania. Ponadto poniżej informujemy o komponentach stron trzecich, z których korzystamy w celu optymalizacji i poprawy jakości użytkowania, o ile strony trzecie przetwarzają dane na własną odpowiedzialność.

Nasza polityka prywatności ma następującą strukturę

I. Informacje o nas jako administratorze danych
II. Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą
III. Informacje o przetwarzaniu danych

 

I. Informacje o nas jako administratorze danych
Odpowiedzialnym dostawcą tej strony internetowej w zakresie prawa o ochronie danych jest

CONUCON UG (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Billhorner Brückenstraße 40
20539 Hamburg
Telefon: 0160 2237603
E-mail: info@conucon.de

Inspektorem ochrony danych dostawcy jest: Dr Felix Oehme

 

II Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą
W odniesieniu do przetwarzania danych opisanego bardziej szczegółowo poniżej, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo do

do potwierdzenia, czy dotyczące ich dane są przetwarzane, do informacji o przetwarzanych danych, do dalszych informacji o przetwarzaniu danych oraz do kopii danych (por. również art. 15 RODO)
do sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych (zob. również art. 16 RODO);
natychmiastowego usunięcia dotyczących ich danych (zob. również art. 17 RODO) lub, alternatywnie, jeśli dalsze przetwarzanie jest wymagane zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO, ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
do otrzymywania dotyczących ich i dostarczonych przez nich danych oraz do przekazywania tych danych innym dostawcom/kontrolerom (por. również art. 20 RODO)
do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli są zdania, że dotyczące ich dane są przetwarzane przez dostawcę z naruszeniem przepisów o ochronie danych (por. również art. 77 RODO).
Ponadto dostawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym dane zostały ujawnione przez dostawcę, o każdym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania dokonanym na podstawie art. 16, 17 (1), 18 RODO. Obowiązek ten nie ma jednak zastosowania, jeśli powiadomienie jest niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Niezależnie od tego użytkownik ma prawo do informacji o tych odbiorcach.

Użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przyszłego przetwarzania dotyczących ich danych zgodnie z art. 21 RODO, pod warunkiem, że dane są przetwarzane przez dostawcę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W szczególności dopuszczalny jest sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów reklamy bezpośredniej.

 

III. Informacje o przetwarzaniu danych
Dane przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie mieć zastosowanie, usunięcie danych nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania i nie zostaną podane żadne inne informacje na temat poszczególnych procedur przetwarzania.

Dane serwera
Ze względów technicznych, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznej i stabilnej obecności w Internecie, dane są przesyłane do nas lub do naszego dostawcy przestrzeni internetowej przez przeglądarkę internetową użytkownika. Za pomocą tych tak zwanych plików dziennika serwera gromadzone są między innymi typ i wersja przeglądarki internetowej, system operacyjny, strona internetowa, z której użytkownik przeszedł do naszej obecności w Internecie (adres URL odsyłacza), odwiedzana strona internetowa (strony internetowe) naszej obecności w Internecie, data i godzina odpowiedniego dostępu oraz adres IP połączenia internetowego, z którego odbywa się korzystanie z naszej obecności w Internecie.

Zebrane w ten sposób dane są przechowywane tymczasowo, ale nie razem z innymi danymi dotyczącymi użytkownika.

Przechowywanie to odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na poprawie, stabilności, funkcjonalności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej.

Dane zostaną usunięte najpóźniej po siedmiu dniach, chyba że dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych. W przeciwnym razie dane nie będą usuwane w całości lub w części do czasu ostatecznego wyjaśnienia incydentu.

Pliki cookie
a) Pliki cookie sesji/sesyjne pliki cookie
Na naszej stronie internetowej używamy tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub inne technologie przechowywania, które są umieszczane i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez używaną przez niego przeglądarkę internetową. Te pliki cookie służą do indywidualnego przetwarzania określonych informacji pochodzących od użytkownika, takich jak dane przeglądarki, dane dotyczące lokalizacji lub adres IP.  

Przetwarzanie to sprawia, że nasza strona internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna, ponieważ umożliwia na przykład odtwarzanie naszej strony internetowej w różnych językach lub oferowanie funkcji koszyka zakupów.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile te pliki cookie przetwarzają dane w celu zainicjowania lub realizacji umowy.

Jeśli przetwarzanie nie służy zainicjowaniu lub realizacji umowy, naszym uzasadnionym interesem jest poprawa funkcjonalności naszej strony internetowej. Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Te sesyjne pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

 

b) Pliki cookie stron trzecich
Nasza strona internetowa może również wykorzystywać pliki cookie firm partnerskich, z którymi współpracujemy w celach reklamowych, analitycznych lub związanych z funkcjonalnościami naszej strony internetowej.

Szczegółowe informacje, w szczególności cele i podstawa prawna przetwarzania takich plików cookie stron trzecich, znajdują się w poniższych informacjach.

 

c) Opcja usunięcia
Użytkownik może uniemożliwić lub ograniczyć instalację plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Użytkownik może również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane. Wymagane w tym celu kroki i środki zależą jednak od używanej przeglądarki internetowej. W razie jakichkolwiek pytań należy skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej albo skontaktować się z jej producentem lub działem pomocy technicznej. W przypadku tak zwanych plików cookie Flash nie można jednak zapobiec ich przetwarzaniu za pomocą ustawień przeglądarki. Zamiast tego należy zmienić ustawienia odtwarzacza Flash. Kroki i środki wymagane w tym celu również zależą od konkretnego używanego odtwarzacza Flash. W przypadku jakichkolwiek pytań należy również skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji odtwarzacza Flash lub skontaktować się z producentem lub wsparciem użytkownika.

Jeśli jednak użytkownik uniemożliwi lub ograniczy instalację plików cookie, może to oznaczać, że nie wszystkie funkcje naszej witryny internetowej będą mogły być wykorzystywane w pełnym zakresie.

 


Przetwarzanie umowy
Dane przekazane przez użytkownika w celu skorzystania z naszej oferty towarów i/lub usług są przetwarzane przez nas w celu realizacji umowy i są niezbędne w tym zakresie. Zawarcie i realizacja umowy nie są możliwe bez podania danych użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Usuwamy dane po całkowitym przetworzeniu umowy, ale musimy przestrzegać okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym.

W ramach przetwarzania umowy przekazujemy dane użytkownika firmie transportowej, której zlecono dostawę towarów, lub dostawcy usług finansowych, o ile przekazanie jest niezbędne do dostawy towarów lub do celów płatności.

Podstawą prawną przekazywania danych jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.


Konto klienta / funkcja rejestracji
Jeśli użytkownik utworzy u nas konto klienta za pośrednictwem naszej strony internetowej, będziemy gromadzić i przechowywać dane wprowadzone podczas rejestracji (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) wyłącznie w celu świadczenia usług przed zawarciem umowy, w celu realizacji umowy lub w celu obsługi klienta (np. aby zapewnić przegląd poprzednich zamówień u nas lub móc zaoferować tak zwaną funkcję notatnika). Jednocześnie przechowujemy adres IP oraz datę i godzinę rejestracji użytkownika. Oczywiście dane te nie będą przekazywane stronom trzecim.

W ramach dalszego procesu rejestracji uzyskuje się zgodę użytkownika na takie przetwarzanie danych i odwołuje się do niniejszej polityki prywatności. Gromadzone przez nas dane będą wykorzystywane wyłącznie do obsługi konta klienta.

W zakresie, w jakim użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeśli otwarcie konta klienta służy również środkom przedumownym lub wykonaniu umowy, podstawą prawną tego przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otwarcie i prowadzenie konta klienta ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Wystarczy poinformować nas o rezygnacji.

Dane zebrane w tym zakresie zostaną usunięte, gdy tylko ich przetwarzanie nie będzie już konieczne. Musimy jednak przestrzegać okresów przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym i handlowym.


Sprawdzanie zdolności kredytowej i ocena punktowa
Jeśli oferujemy użytkownikowi podstawową opcję płatności fakturą w ramach naszej oferty towarów lub usług i użytkownik skorzysta z tej opcji, zastrzegamy sobie prawo do uzyskania informacji kredytowych od agencji kredytowej (takiej jak Creditreform, Schufa, Bürgel lub infoscore) na podstawie procedur matematyczno-statystycznych. W tym celu dane użytkownika zostaną przekazane agencji kredytowej, jeśli są istotne dla umowy, takie jak imię i nazwisko oraz adres. Następnie wykorzystujemy informacje o statystycznym prawdopodobieństwie niewywiązania się z płatności, aby zdecydować, czy zaoferować użytkownikowi płatność fakturą.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w zabezpieczeniu roszczenia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


Newsletter
Jeśli użytkownik zarejestruje się w celu otrzymywania naszego bezpłatnego newslettera, dane wymagane w tym celu, tj. adres e-mail oraz - opcjonalnie - imię i nazwisko oraz adres, zostaną nam przekazane. Jednocześnie przechowujemy adres IP połączenia internetowego, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej, a także datę i godzinę rejestracji. W ramach dalszego procesu rejestracji uzyskamy zgodę użytkownika na przesyłanie mu newslettera, szczegółowo opiszemy jego treść i skierujemy go do niniejszej polityki prywatności. Dane zebrane w tym procesie wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania newslettera - w szczególności nie są one przekazywane stronom trzecim.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Wystarczy poinformować nas o rezygnacji lub kliknąć łącze rezygnacji z subskrypcji zawarte w każdym newsletterze.


Zapytania kontaktowe / opcja kontaktu
Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail, podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi - bez nich nie możemy odpowiedzieć na zapytanie lub możemy odpowiedzieć na nie tylko w ograniczonym zakresie.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane użytkownika zostaną usunięte, jeśli odpowiedź na zapytanie została udzielona w sposób ostateczny, a usunięcie nie jest sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania danych, np. w przypadku późniejszego przetwarzania umowy.

 

Opinie, komentarze i oceny użytkowników
Oferujemy użytkownikowi możliwość publikowania na naszej stronie internetowej pytań, odpowiedzi, opinii lub ocen, zwanych dalej "komentarzami". Jeśli skorzystasz z tej oferty, będziemy przetwarzać i publikować Twój wkład, datę i godzinę przesłania oraz pseudonim, którego mogłeś użyć.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Wystarczy poinformować nas o rezygnacji.

Przetwarzamy również adres IP i adres e-mail użytkownika. Adres IP jest przetwarzany, ponieważ mamy uzasadniony interes w inicjowaniu lub wspieraniu dalszych kroków, jeśli Twój wkład narusza prawa osób trzecich i/lub jest w inny sposób niezgodny z prawem.

Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest wszelka niezbędna obrona prawna.

 

Subskrypcja wpisów
Jeśli publikujesz posty na naszej stronie internetowej, oferujemy Ci również możliwość subskrybowania wszelkich kolejnych postów osób trzecich. Przetwarzamy adres e-mail użytkownika, aby móc informować go o kolejnych wpisach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na subskrypcję ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Wystarczy poinformować nas o rezygnacji lub kliknąć łącze rezygnacji z subskrypcji zawarte w odpowiedniej wiadomości e-mail.


Google
Korzystamy z usługi Google Analytics firmy Google Ireland Limited (Irlandia/UE) w celu projektowania i ciągłej optymalizacji naszej witryny internetowej w oparciu o potrzeby. Usługa ta wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z naszej witryny. Dane osobowe są przetwarzane w postaci identyfikatorów internetowych (w tym identyfikatorów plików cookie), adresów IP, identyfikatorów urządzeń i informacji o interakcji z naszą witryną. Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu analizy korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących aktywności w naszej witrynie internetowej oraz świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny internetowej i korzystaniem z Internetu. Przetwarzane dane mogą być wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników, które możemy łączyć z danymi otrzymanymi za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. Korzystamy wyłącznie z Google Analytics z aktywną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Korzystamy z wariantu Google Universal Analytics. Umożliwia nam to przypisanie danych interakcji z różnych urządzeń i różnych sesji do unikalnego identyfikatora użytkownika. Pozwala nam to na kontekstualizację i analizę indywidualnych działań użytkownika.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Google Optimize oferowanej przez Google Ireland Limited (Irlandia/UE). Google Optimize pozwala nam testować różne projekty i ustawienia na naszej stronie internetowej i wykorzystywać wyniki w celu dostosowania naszej strony internetowej do potrzeb i życzeń odwiedzających witrynę. W celu analizy wyników testów usługa Google Optimize jest połączona z usługą analityczną Google Analytics.

Na naszej stronie internetowej korzystamy również z usług marketingowych Google Ads i Google Remarketing firmy Google Ireland Limited (Irlandia/UE). Usługi te umożliwiają nam wyświetlanie reklam w sposób bardziej ukierunkowany, aby prezentować użytkownikom reklamy dostosowane do ich zainteresowań.

Remarketing pozwala nam kierować reklamy do użytkowników, którzy weszli już w interakcję z naszą witryną. Nasze reklamy są wyświetlane, gdy ta grupa docelowa odwiedza witrynę Google lub witrynę w sieci reklamowej Google. W tym celu kod jest wykonywany przez Google po wejściu na naszą stronę internetową, a tak zwane tagi (re)marketingowe są zintegrowane ze stroną internetową. Z ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie. Pliki cookie mogą być ustawiane przez różne domeny, w tym google.com, doubleclick.net, googlesyndication.com lub googleadservices.com. Plik ten rejestruje, które strony internetowe odwiedzili użytkownicy, jakie treści ich interesują i z jakich ofert skorzystali. Ponadto przechowywane są informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu wizyty i inne szczegóły dotyczące korzystania z oferty online. Wszystkie dane użytkownika są przetwarzane wyłącznie jako dane pseudonimizowane i nie zawierają żadnych informacji, za pomocą których możemy osobiście zidentyfikować użytkowników. Wyświetlane reklamy nie są zatem wyświetlane konkretnie dla danej osoby, ale dla właściciela pliku cookie.

Google Ads umożliwia nam umieszczanie reklam, które są odpowiednie dla użytkowników w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania lub na innych stronach internetowych), ulepszanie raportów dotyczących wydajności kampanii i zapobieganie wyświetlaniu użytkownikowi reklam więcej niż jeden raz. Każdy klient Ads ustawia inny plik cookie konwersji. Te pliki cookie nie mogą być zatem śledzone w witrynach różnych klientów Ads. Identyfikator pliku cookie służy do rejestrowania, które reklamy są wyświetlane w danej przeglądarce. Zapobiega to wielokrotnemu wyświetlaniu tej samej kampanii. Ponadto Google może wykorzystywać identyfikatory plików cookie do rejestrowania tak zwanych konwersji, tj. tego, czy użytkownik widzi reklamę, a następnie odwiedza witrynę reklamodawcy i dokonuje tam zakupu. Według Google te pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych.

Więcej informacji na temat tej czynności przetwarzania, wykorzystywanych technologii, przechowywanych danych i okresu przechowywania można znaleźć w ustawieniach naszego narzędzia do zarządzania zgodą. Usługi marketingowe Google są wykorzystywane wyłącznie za zgodą użytkownika zgodnie z sekcją 15 (3) TMG lub art. 6 (1) (a) RODO.

W przypadku usług Google nie można wykluczyć przekazywania danych do Google Inc. w USA. Należy zwrócić uwagę na informacje w sekcji "Przekazywanie danych do krajów trzecich". Użytkownicy mogą znaleźć więcej informacji na temat ochrony danych w Google w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy


Podania o pracę online / publikacja ogłoszeń o pracę
Oferujemy możliwość ubiegania się o pracę za pośrednictwem naszej strony internetowej. W przypadku tych aplikacji cyfrowych gromadzimy i przetwarzamy dane kandydatów i aplikacji drogą elektroniczną w celu obsługi procesu aplikacji.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 26 ust. 1 zdanie 1 BDSG w związku z art. 88 ust. 1 RODO. Art. 88 ust. 1 RODO.

Jeśli umowa o pracę zostanie zawarta po zakończeniu procedury aplikacyjnej, będziemy przechowywać dane podane podczas aplikacji w aktach osobowych do celów zwykłego procesu organizacyjnego i administracyjnego - oczywiście zgodnie z dalszymi zobowiązaniami prawnymi.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest również art. 26 ust. 1 zdanie 1 BDSG w związku z art. 88 ust. 1 RODO. Art. 88 ust. 1 RODO.

W przypadku odrzucenia wniosku automatycznie usuwamy przekazane nam dane dwa miesiące po powiadomieniu o odrzuceniu wniosku. Dane nie zostaną jednak usunięte, jeśli wymagają dłuższego przechowywania do czterech miesięcy lub do czasu zakończenia postępowania sądowego ze względu na przepisy prawa, np. ze względu na ciężar dowodu zgodnie z AGG.

W takim przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i § 24 ust. 1 nr 2 BDSG. Naszym uzasadnionym interesem jest obrona prawna lub egzekwowanie prawa.

Jeśli użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na przechowywanie jego danych przez dłuższy czas, np. w celu umieszczenia go w bazie danych wnioskodawców lub zainteresowanych stron, dane będą dalej przetwarzane na podstawie jego zgody. Podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może jednak w każdej chwili odwołać swoją zgodę zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, powiadamiając nas o tym ze skutkiem na przyszłość.

Piksel Facebooka
Ta witryna korzysta z piksela działań odwiedzających Facebooka do pomiaru konwersji. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Umożliwia to śledzenie zachowania odwiedzających witrynę po przekierowaniu ich do witryny dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są anonimowe dla nas jako operatora tej strony internetowej; nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby umożliwić połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych zgodnie z polityką wykorzystania danych Facebooka. Umożliwia to Facebookowi umieszczanie reklam na stronach Facebooka i poza nim. Na takie wykorzystanie danych nie mamy wpływu jako operator strony internetowej.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka. Przetwarzanie danych przez Facebook po ich przekazaniu nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki spoczywające na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej zgodnie z prawem o ochronie danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Użytkownik może dochodzić praw osoby, której dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio z Facebookiem. W przypadku dochodzenia praw osoby, której dane dotyczą u nas, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich Facebookowi.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Funkcję remarketingu "Custom Audiences" można również wyłączyć w ustawieniach reklam na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, użytkownik musi być zalogowany na Facebooku.

Jeśli użytkownik nie ma konta na Facebooku, może dezaktywować reklamy oparte na użytkowaniu z Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Interfejs API konwersji Facebooka
Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy Facebook Conversion API. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Facebook Conversion API umożliwia nam rejestrowanie interakcji osoby odwiedzającej naszą witrynę z naszą witryną i przekazywanie ich do Facebooka w celu poprawy skuteczności reklam na Facebooku.

W szczególności rejestrowany jest czas połączenia, wywołana strona internetowa, adres IP i agent użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, inne określone dane (np. zakupione produkty, wartość koszyka zakupów i waluta). Pełny przegląd danych, które mogą być gromadzone, można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Jeśli dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka. Przetwarzanie danych przez Facebook po ich przekazaniu nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki spoczywające na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej zgodnie z prawem o ochronie danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Użytkownik może dochodzić praw osoby, której dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio z Facebookiem. W przypadku dochodzenia praw osoby, której dane dotyczą u nas, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich Facebookowi.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Niestandardowi odbiorcy na Facebooku
Korzystamy z usługi Facebook Custom Audiences. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Gdy użytkownik odwiedza lub korzysta z naszych witryn internetowych i aplikacji, korzysta z naszych bezpłatnych lub płatnych ofert, przesyła nam dane lub wchodzi w interakcję z treściami naszej firmy na Facebooku, gromadzimy jego dane osobowe. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z usługi Facebook Custom Audiences, prześlemy te dane do Facebooka, które Facebook może wykorzystać do wyświetlania użytkownikowi odpowiednich reklam. Dane użytkownika mogą być również wykorzystywane do definiowania grup docelowych (lookalike audiences).

Facebook przetwarza te dane jako nasz podmiot przetwarzający. Szczegóły można znaleźć w umowie użytkownika Facebooka: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience i https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.