OWH


Informacje zgodnie z § 5 TMG

CONUCON UG (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Billhorner Brückenstraße 40
Ogólne warunki handlowe
§ 1 Zakres zastosowania i dostawca
(1) Niniejsze ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych u nas jako dostawcy (CONUCON UG (haftungsbeschränkt)) w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej www.conucon.de.
E-mail: info@conucon.de
(2) Towary oferowane w naszym sklepie internetowym są przeznaczone wyłącznie dla kupujących, którzy ukończyli 18 lat i są uważani za przedsiębiorców w rozumieniu § 14 ust. 1 BGB.
(3) Nasze dostawy, usługi i oferty są realizowane wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. W związku z tym Ogólne Warunki Handlowe mają również zastosowanie do wszystkich przyszłych relacji biznesowych z firmami, nawet jeśli nie zostały one ponownie wyraźnie uzgodnione. Niniejszym odrzuca się włączenie ogólnych warunków klienta, które są sprzeczne z naszymi Ogólnymi Warunkami.
(4) Językiem umowy jest wyłącznie język niemiecki.
(5) Aktualnie obowiązujące Ogólne Warunki Handlowe można wywołać i wydrukować na stronie internetowej www.conucon.de/gtc.
§ 2 Zawarcie umowy
(1) Prezentacja towarów w sklepie internetowym nie stanowi wiążącego wniosku o zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Jest to raczej niewiążące zaproszenie do zamówienia towarów w sklepie internetowym.
(2) Klikając przycisk "Zamów teraz z obowiązkiem zapłaty" składasz wiążącą ofertę zakupu (§ 145 BGB).
(3) Po otrzymaniu oferty zakupu użytkownik otrzyma automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail potwierdzającą, że otrzymaliśmy jego zamówienie (potwierdzenie odbioru). To potwierdzenie odbioru nie stanowi przyjęcia oferty zakupu. Potwierdzenie odbioru nie oznacza jeszcze zawarcia umowy.
(4) Umowa zakupu towarów zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy wyraźnie zadeklarujemy przyjęcie oferty zakupu lub gdy wyślemy towary do użytkownika - bez uprzedniej wyraźnej deklaracji przyjęcia.
§ 3 Towary niestandardowe
(1) Użytkownik powinien przekazać nam odpowiednie informacje, teksty lub pliki wymagane do indywidualnego zaprojektowania towarów za pośrednictwem internetowego systemu zamówień lub wraz z wnioskiem o wycenę lub najpóźniej niezwłocznie po zawarciu umowy pocztą elektroniczną. Wszelkie specyfikacje dotyczące formatów plików muszą być przestrzegane.
(2) Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać żadnych danych, których treść narusza prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa do nazw, prawa do znaków towarowych) lub narusza obowiązujące przepisy. Użytkownik wyraźnie zwalnia nas z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń dochodzonych w związku z tym przez osoby trzecie. Dotyczy to również kosztów wszelkiej wymaganej w związku z tym reprezentacji prawnej.
(3) Nie sprawdzamy przesyłanych danych pod kątem poprawności treści i w tym zakresie nie ponosimy odpowiedzialności za błędy.
(4) Po uzgodnieniu użytkownik otrzyma od nas projekt korekty, który należy niezwłocznie sprawdzić. Jeśli użytkownik zgadza się z projektem, powinien udostępnić szablon korekty do realizacji poprzez kontrasygnatę w formie tekstowej (np. e-mail). Prace projektowe nie zostaną wykonane bez zgody użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie proofa pod kątem poprawności i kompletności oraz za poinformowanie nas o wszelkich błędach. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, które nie zostały zgłoszone.
(5) W zakresie, w jakim tworzymy dla użytkownika teksty, obrazy, grafiki i projekty w ramach indywidualnego projektu, podlegają one prawom autorskim. Wykorzystywanie, powielanie lub modyfikowanie poszczególnych części lub całej zawartości jest niedozwolone bez naszej wyraźnej zgody. O ile nie uzgodniono inaczej, przenosimy na użytkownika prawo do korzystania z utworów chronionych prawem autorskim stworzonych dla użytkownika na czas nieokreślony. Użytkownikowi wyraźnie zabrania się udostępniania chronionych utworów lub ich części osobom trzecim w jakikolwiek sposób, zarówno prywatnie, jak i komercyjnie. Przeniesienie prawa użytkowania podlega warunkowi zawieszającemu w postaci pełnej zapłaty uzgodnionej ceny zakupu.
§ 4 Ceny
Ceny podane na stronach produktów są cenami netto powiększonymi o ustawowy podatek VAT i inne składniki ceny i nie obejmują odpowiednich kosztów wysyłki, chyba że określono inaczej.
§ 5 Warunki płatności; zwłoka
(1) Płatności można dokonać na podstawie faktury z 10-dniowym terminem płatności, faktury z przedpłatą lub płatności PayPal.
(2) Jeśli użytkownik zdecyduje się na płatność z góry, w potwierdzeniu zamówienia zostaną podane dane bankowe. Kwota faktury musi zostać przelana na nasze konto w ciągu 10 dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia.
(3) Jeśli użytkownik zalega z płatnością, jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę w wysokości 9 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej. Ponadto użytkownik ma prawo do zapłaty kwoty ryczałtowej w wysokości 40 euro. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych odszkodowań.
§ 6 Potrącenie/prawo zatrzymania
(1) Prawo do potrącenia przysługuje użytkownikowi tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne zostało prawomocnie stwierdzone lub nie zostało przez nas zakwestionowane.
(2) Użytkownik może skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.
§ 7 Dostawa; zastrzeżenie własności
(1) O ile nie uzgodniono inaczej, towary zostaną dostarczone na żądanie klienta z naszego magazynu pod wskazany przez niego adres.
(2) Zastrzegamy sobie prawo własności towarów do momentu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z bieżących stosunków handlowych. Zastawienie lub przeniesienie własności w formie zabezpieczenia nie jest dozwolone przed przeniesieniem własności zastrzeżonych towarów.
(3) Użytkownik może odsprzedać towary w ramach zwykłej działalności gospodarczej. W takim przypadku użytkownik niniejszym ceduje na nas wszelkie roszczenia w wysokości kwoty faktury, które przysługują mu z tytułu odsprzedaży. Akceptujemy cesję, ale użytkownik jest upoważniony do dochodzenia roszczeń. Jeśli użytkownik nie wywiąże się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego dochodzenia roszczeń.
(4) W przypadku połączenia i wymieszania towarów objętych zastrzeżeniem własności, nabywamy współwłasność nowego przedmiotu w stosunku wartości fakturowej towarów objętych zastrzeżeniem własności do innych przetworzonych przedmiotów w momencie przetwarzania.
(5) Zobowiązujemy się do zwolnienia przysługujących nam zabezpieczeń na żądanie w zakresie, w jakim możliwa do zrealizowania wartość naszych zabezpieczeń przekracza zabezpieczane roszczenia o więcej niż 10%. Jesteśmy odpowiedzialni za wybór zabezpieczeń, które mają zostać zwolnione.
§ 8 Gwarancja
O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, roszczenia gwarancyjne podlegają przepisom ustawowym o sprzedaży (§§ 433 i nast. BGB) z następującymi zmianami:
- Tylko nasze własne specyfikacje i opis produktu producenta są wiążące dla jakości towarów, ale nie publiczne promocje i oświadczenia oraz inne reklamy producenta.
- Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego i starannego sprawdzenia towaru pod kątem odchyleń jakościowych i ilościowych oraz do powiadomienia nas o oczywistych wadach w ciągu 7 dni od otrzymania towaru. Terminowa wysyłka jest wystarczająca do dotrzymania terminu. Dotyczy to również wad ukrytych wykrytych w późniejszym terminie. Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi jest wykluczone w przypadku naruszenia obowiązku kontroli i zawiadomienia o wadach.
- W przypadku wad udzielamy gwarancji według naszego uznania poprzez naprawę lub wymianę (późniejsze wykonanie). W przypadku naprawy nie będziemy zobowiązani do pokrycia zwiększonych kosztów poniesionych w związku z transportem towarów do miejsca innego niż miejsce spełnienia świadczenia, pod warunkiem, że transport nie odpowiada przeznaczeniu towarów.
- W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z umowy, użytkownik może, według własnego uznania, zażądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
- Okres gwarancji wynosi jeden rok od daty dostawy towaru. Ograniczenie to nie ma zastosowania do roszczeń odszkodowawczych wynikających z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu lub z naruszenia istotnego obowiązku umownego, którego wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na którego przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (obowiązek kardynalny), a także do roszczeń o inne szkody wynikające z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez użytkownika lub jego zastępców.
§ Sekcja 9 Odpowiedzialność
(1) Nieograniczona odpowiedzialność: Ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność za umyślne działanie i rażące niedbalstwo, jak również zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt. Ponosimy odpowiedzialność za lekkie zaniedbanie w przypadku uszkodzenia życia, ciała i zdrowia osób.
(2) W pozostałych przypadkach obowiązuje następująca ograniczona odpowiedzialność: W przypadku lekkiego zaniedbania ponosimy odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego, którego wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na którego przestrzeganiu można regularnie polegać (zobowiązanie kardynalne). Odpowiedzialność za niewielkie zaniedbanie jest ograniczona do kwoty szkód możliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, których wystąpienia należy zazwyczaj oczekiwać. To ograniczenie odpowiedzialności ma również zastosowanie na korzyść naszych zastępców.
§ 10 Postanowienia końcowe
(1) Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.
(2) Prawo niemieckie ma zastosowanie wyłącznie do umów między nami a użytkownikiem, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG, "Konwencja ONZ o sprzedaży").
(3) Jeśli użytkownik jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z umów między nami a użytkownikiem lub w związku z nimi jest miejsce prowadzenia działalności przez Sprzedawcę.
Status: 01.03.2019
20539 Hamburg


Upoważniony dyrektor zarządzający:
Dr Felix Oehme
Kontakt:
Telefon: +49 (0) 160 2237603

E-mail: info@conucon.de

Wpis do rejestru:
Wpis do sądu rejestrowego: Hamburg Numer rejestru: HRB 167883

Identyfikator podatku obrotowego:
Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z §27a ustawy o podatku obrotowym: DE304113771

Numer WEEE:
24853534

Redaktorem odpowiedzialnym za stronę internetową www.conucon.de zgodnie z § 55 Abs. 2 RStV jest Dr Felix Oehme, dane kontaktowe patrz wyżej.

 

© 2016-2024 CONUCON UG (ograniczona odpowiedzialność)

 

Prawa do zdjęć: CONUCON UG (haftungsbeschränkt)