Formularz ­odstąpienia


Anulowanie
Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu
następujących towarów (*)/ świadczenia następującej usługi (*).

Zamówione w dniu (*) /
otrzymane w dniu (*) ...............................................................

Imię i nazwisko
Konsumenta(-ów) ...............................................................

Adres konsumenta(-ów)
konsument(y)

...............................................................

....................................
Podpis
konsumenta(-ów)
(tylko w przypadku powiadomienia
na papierze)

...........................................................


Data
*Niepotrzebne skreślić